SUWAŁKI

T: 692 488 489

Lato w MK Bowling

Grasz za grosz

Zarezerwuj online pakiet 2 godzin kręgli za drugą godzinę zapłacisz tylko jeden grosz!

Promocja obowiązuje we wtorki i czwartki dla rezerwacji online

Honorujemy karty:

Osoby chcące przebywać na terenie Kręgielni MK Bowling i Klubu Muzycznego Kosmos oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.

REGULAMIN KRĘGIELNI MK BOWLING

I. Część ogólna
1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
2. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
3. W lokalu istnieje obowiązek pozostawiania wierzchniego okrycia w szatni.
4. Do szatni przyjmowane jest tylko okrycie wierzchnie, za rzeczy w nim pozostawione Kręgielnia MK Bowling nie ponosi odpowiedzialności.
5. Za zniszczony lub zgubiony numerek pobierana jest opłata w wysokości 5 zł. Wszelkie reklamacje będą uwzględniane po okazaniu paragonu i numerka z szatni.
6. Minimalną kwotą realizowaną za pośrednictwem kart płatniczych i kredytowych jest 20 zł.
7. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.
8. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub nie stosując się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.
9. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
- wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
- wnoszenia i spożywania alkoholu i wszelkich produktów żywnościowych niezakupionych na terenie Kręgielni MK Bowling, pod rygorem nie wpuszczenie lub usunięcia z terenu obiektu. Wniesienie własnego poczęstunku dzieciom lub osobom dorosłym równoznaczne jest z uiszczeniem opłaty w wysokości 350 zł
- przebywania zwierząt,
- wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów na terenie całego obiektu bez zgody Menagera lokalu,
- wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
10. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej z obiektu. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod znacznym wpływem alkoholu.
11. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczycie ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
12. Teren Kręgielni MK BOWLING jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji.
13. Kręgielnia MK BOWLING gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
14. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
15. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
16. Po godzinie 21.00 w lokalu mogą przebywać tylko osoby, które ukończyły 19 rok życia.
17. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Kręgielnia MK BOWLING nie ponosi odpowiedzialności.
18. W całym lokalu obowiązuje zakaz hazardu i prowadzenia zakładów o stawki pieniężne. Wyjątkiem są automaty do gier hazardowych niskich wygranych, należących do Kręgielni MK Bowling lub podmiotów związanych z lokalem osobnymi umowami.
19. Kręgielnia MK Bowling zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia.

II. Rezerwacja torów bowlingowych
1. Rezerwacje na gry w boewling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
2. Rezerwacje przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
3. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru.
4. Kręgielnia MK BOWLING nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.

III. Zasady korzystania z kręgielni
1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
4. Na jednym torze może jednocześnie grać do 6 osób dorosłych i 8 dzieci do lat 12.
5. Kule do gry powinny znajdować się wyłącznie na podajniku.
6. Gracze obowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni. Za wypożyczenie obuwia pobierana jest opłata.
7. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
- gry osobom nietrzeźwym
- wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
- dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
- wchodzenia w niewłaściwym obuwiu, lub bez skarpet ochronnych
- wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,
- spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
- niszczenia wyposażenia i urządzeń,
- wykonywania rzutu przy opuszczonym pługu
- rzucanie więcej niż jedną kulą jednocześnie
- samodzielnego ustawiania płotków pomocniczych dla dzieci ( płotki służą do gry wyłącznie dzieciom do lat 8)
- nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
8.Kręgielnia nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie prywatnych kul, butów i innego wyposażenia należącego do klientów.
9. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.
10. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
11. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

IV. Zasady dotyczące korzystania z bilardu:

Ze stołów do gry w bilard można korzystać po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
Z jednego stołu do gry w bilard mogą korzystać maksymalnie 4 osoby, na 1 stół przysługują 2 kile do gry w bilard.
Pierwszeństwo do zajęcia stołu mają osoby, które uprzednio dokonały rezerwacji..
Obowiązuje zakaz palenia tytoniu nad stołami do gry w bilard.
NA stołach bilardowych obowiązuje zakaz stawiania jakichkolwiek przedmiotów oprócz wyposażenia niezbędnego do gry w bilard.
Wysokość kar za zniszczony sprzęt do gry w bilard dostępna jest u pracowników obsługi.
Kręgielnia MK Bowling nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie kijów do gry w bilard lub jakiegokolwiek wyposażenia należącego do klienta.
V. Odpowiedzialność i kary
1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
2. Kręgielnia MK BOWLING nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty.
3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel kręgielni można odebrać w biurze kręgielni.
4. Kręgielnia MK BOWLING nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.